Skip to content

Cart

Your cart is empty

Refund policy

Zwroty i reklamacje

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.adalberts.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@adalberts.pl

Sprzedawca  w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Polska.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.  W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Sprzedawcy. 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą otrzymania zrealizowanego zamówienia lub otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach lub z dniem, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pouczenie o możliwości odstąpienia a także Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca dokona zwrotu należności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37 Warszawa, kod 02-285 Polska.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o: świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenie, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Darmowa dostawa od 100 zł Na terenie Polski
Bezpieczne płatności Przelewy24, BLIK, Za Pobraniem