Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.ADALBERTS.PL

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.adalberts.pl prowadzony jest przez Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, kraj Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505307, REGON:147190452, NIP:5252581861.

1.2.    Definicje:

1)    SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy prowadzony przez Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , dostępny pod domeną internetową www.sklep.adalberts.pl. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż herbat za pośrednictwem sieci Internet.

2)    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , adres siedziby: Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, poczta Warszawa, kraj Polska, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505307, REGON:147190452, NIP:5252581861;numer telefonu:22 864-06-78.

3)    KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

4)    KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

6)    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl.

7)    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

8)    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9)    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

10)  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.

11)  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12)  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

13)  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

14)  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

1.3.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania ceny sprzedaży, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.4.      Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/).

2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      Przeglądanie towarów w Sklepie Internetowym www.sklep.adalberts.pl nie wymaga rejestracji.

2.2.      W Sklepie Internetowym www.sklep.adalberts.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia.

2.3.      Konto to indywidualny panel administracyjny Klienta. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:

1) wypełnienie Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych

a) Usługobiorcy  - osoby fizycznej: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło a także dane adresowe: ulica, numer domu /mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
b) Usługobiorcy – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), oraz hasło a także dane adresowe: nazwa firmy, NIP, ulica, adres firmy (ulica i numer domu), kod pocztowy, miejscowość, kraj.

2) Akceptacje Regulaminu.

3) Kliknięcie pola „Zarejestruj się”.

4) Potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy m.in. pisemnie na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, kraj Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@adalberts.pl.

2.5.      Formularz Zamówienia umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się poprzez dodanie produktu do koszyka elektronicznego. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu pola „Potwierdzam Zakup”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2.6.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.  

2.7.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz niezakłócający jego funkcjonowania a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

2.8.      Usługodawca może pozbawić lub ograniczyć dostęp do Sklepu Internetowego oraz pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania Zamówień, w następujących przypadkach: podanie przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów, działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego tj. np. poprzez uporczywe składanie Zamówień oraz uporczywe nieodbieranie zamówionego Towaru.

2.9.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć pisemnie na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, kraj Polska lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@adalberts.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.     WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. W celu realizacji zamówienia w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a przypadku klientów niebędącymi konsumentami niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.2.      Cena Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta oraz od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Łączny koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazana jest w koszyku elektronicznym przed złożeniem zamówienia.

3.3.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia.

3.4.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.adalberts.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka elektronicznego.

3.5.      W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zakup” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.6.      Po dodaniu wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające przedmiot zamówienia, jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów, w tym koszty dostawy i jeżeli występują koszty dodatkowe oraz metodę wybranej płatności, czasu i sposobu dostawy.

3.7.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

3.8,      Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym umowy sprzedaży.

3.9.      Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie rejestracji zamówienia. W celu potwierdzenia zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia poprzez wejście na adres strony internetowej otrzymany w wiadomości potwierdzającej rejestrację zamówienia. Otrzymanie płatności za zamówienie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o zawarciu umowy sprzedaży.

3.10.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dołączenie do przesyłki wydruku potwierdzenia zamówienia oraz paragonu fiskalnego/ faktury VAT. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl.

4.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Klient z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży ma możliwość uiszczenia ceny według udostępnionych przez Sprzedającego następujących sposobów i terminów płatności:

4.1.      Płatność gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki. Obiór osobisty dostępny jest pod adresem: Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze. Gotowość Zamówienia prosimy potwierdzić telefonicznie u Sprzedawcy lub poprzez przesłanie stosowanej wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania zamówienia.

4.2.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy tj. Bank: PKO BP SA Numer rachunku:45 1020 1068 0000 1902 0396 3212. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Dokonanie płatności jest równoznaczne z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.W danych przelewu Klient określając Tytuł wpłaty powinien podać numer zamówienia i nazwisko zamawiającego.

4.3.      Płatność za pośrednictwem szybkich systemów płatności tj. serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. (www.przelewy24.pl) a także PayPal (www.paypal.com/pl). Serwisy umożliwiają realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Wybierając tę opcję płatności Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. lub PayPal. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują PayPro S.A. operator systemu www.przelewy24.pl oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. operator systemu PayPal.

4.4.      Sklep Internetowy ma prawo anulować zamówienie jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Klient nie dokona płatności za Zamówienie (przy wyborze opcji płatności elektronicznej za pomocą szybkich systemów płatności lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy).

4.5       Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.6.       Płatność za pomocą BLIK
Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie przy użyciu systemu BLIK. Wybierając tę opcję płatności, Klient zostanie przekierowany do systemu BLIK w celu dokonania transakcji. Operacje związane z płatnością przy użyciu BLIK podlegają warunkom i zasadom określonym przez operatora systemu BLIK oraz bank Klienta.

5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1.      Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 5 (pięciu) dni od dnia złożenia Zamówienia.

5.2.      Dostawa następuje na adres i w sposób wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

5.3.      W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

1) Klient - w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest niższa niż 100 zł.

2) Sprzedawca – w przypadku, gdy łączna cena zamówionych towarów jest równa lub wyższa niż 100 zł.

5.4       Dostępne formy dostawy zamówienia oraz koszty dostawy Zamówienia widoczne są dla Klienta w Formularzu Zamówienia Sklepu Internetowego.  Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Sklep internetowy realizuje dostawy poprzez przesyłkę kurierką UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Paczkomaty InPost i odbiór osobisty. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5  Zasady dotyczące rabatów
Rabaty udzielane przez Sklep Internetowy nie sumują się, chyba że warunki konkretnej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

6.     REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.adalberts.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

6.2.      Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@adalberts.pl

6.4.      Sprzedawca  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.5.      W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres korespondencyjny: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Polska.

6.6.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.  W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Sprzedawcy. 

6.7.      Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą otrzymania zrealizowanego zamówienia lub otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach lub z dniem, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pouczenie o możliwości odstąpienia a także Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

6.8.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.9.      Sprzedawca dokona zwrotu należności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

6.10.     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres korespondencyjny: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Polska.

6.11.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.12.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o: świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenie, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

7.1.      Niniejszy (7) punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7.2.      Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem z chwilą wydania przewoźnikowi Produktu przez Sprzedawcę.  Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie.

7.3.      Klient nie będący konsumentem obowiązany jest sprawdzić przesyłkę przed odbiorem od przewoźnika przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.4.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.5.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

7.6.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Sprzedawcy/ Usługodawcy.

8.     DANE OSOBOWE

8.1.      Dane osobowe Usługobiorców/Klientów uzyskane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

8.2.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

8.3.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.4.      Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szyszkowa 35/37 Warszawa, kod 02-285, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:sklep@adalberts.pl.

8.5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2.      Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.adalberts.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9.3.      Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.sklep adalberts.pl, w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

9.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.5.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9.6.      Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

9.7.      W razie sporu ze Sprzedawcą Konsument ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez zwrócenie się do m.in. stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, Federacji Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).         

9.8.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy;
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, Tel. 22 864-06-78 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną sklep@adalberts.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres korespondencyjny

Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285:

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres: Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285, w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

— Adresat Adalbert's Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a, adres siedziby: ul. Szyszkowa 35/37, Warszawa, kod 02-285; sklep@adalberts.pl

— Ja ................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

— Numer zamówienia ............................

— Data zamówienia /odbioru  ...........................

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta .............................

— Adres konsumenta ..............................

— Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ..............................

— Data..............................

Darmowa dostawa od 100 zł Na terenie Polski
Bezpieczne płatności Przelewy24, BLIK, Za Pobraniem